پالایشگاه های کوارتز

: ﺷﺮق ﺷﺎﻫﺮود ﻫﺎي ﺑﺎزاﻟﺘﻲ اﻟﻴﮕﻮﺳﻦ ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﮔﺪازه ﻣﻴﻮﺳ

اﻳﻦ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي. ﭘﺘﺮوژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﺘﻮﻧﻮﻣﺎﮔﻤـﺎﻳﻲ، در ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺑﺎزاﻟـﺖ. ﻫـﺎي ﭘﺸـﺖ. ﻛﻤـﺎﻧﻲ. (BABB). ﻗﺮار ﻣﻲ ..... ﮔﻠﻮﻣﺮوﭘﻮرﻓﻴﺮي. در ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﺑﺎزاﻟﺘﻲ. (XPL). ﺷﻜﻞ. -13. ﺣﻔﺮ. ه. ﭘﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﻟﻴﺖ. و ﻛﻮارﺗﺰ،. در ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي. ﺑﺎزاﻟﺘﻲ. (XPL) ..... ﭘﻮﺳــﺘﻪ ﻗــﺎره. اي. ﺿــﺨﻴ. (ﻢ. ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﭘــﺎﻻﻳﺶ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. )...

دریافت قیمت

اثر اصلاح اسیدی و حرارتی بر مشخصه های دیاتومیت طبیعی ایران

نتایج، نشان داد که نمونه های دیاتومیت از کریستوبالیت، کوارتز و فلدسپار ... پالایش دیاتومیت با سولفوریک اسید و سپس قرار گرفتن در دمای °C 550 منجر به...

دریافت قیمت

آب های فرایندی صنایع - آب و فاضلاب شهری

اینشرکت بیش از 20 سال است که خدمات خود را در زمینه پالایش آبهای فرایندی و فاضلاب به ... لوله های کوارتز ساخت آلمان با قطر 47 میلیمتر و یک طرف بسته و با خلوص...

دریافت قیمت

ippi-01-01-14-15-306

در ﺣﺎل. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ. ﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر. ﺑﺮش. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿ. ﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘﻄﯿﺮ. ﻧﻔﺖ ... ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ. ﻣﯽ .... رآﮐﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ذرات ﮐﻮارﺗﺰ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ.

دریافت قیمت

بی‌پی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بعد از جنگ، شرکت نفت ایران و انگلیس به سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه‌های مختلف در فرانسه، ..... برنامه آموزشی دیگر این شرکت، به "کوارتز بی‌پی" موسوم است.

دریافت قیمت

تصاویر زنده ساعت هوشمند ZTE Quartz به بیرون درز کرد؛ نمایشگر گرد ...

21 مارس 2017 ... 2.0 ZTE ویر Quartz اندروید زد همراه تی به ای گرد quartz نمایشگر زد کرد؛ تی ... تصاویر زنده ساعت هوشمند ZTE Quartz به بیرون درز کرد؛ نمایشگر گرد به همراه اندروید ویر ۲٫۰ ... عربستان مالک بزرگترین پالایشگاه نفت آمریکا شد ... رونمایی از قابلیت اضافه کردن مدل های سه بعدی به پاورپوینت در رویداد مایکروسافت

دریافت قیمت

سیلیس - Packman Company - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 ... کاربردهای این گونه سیلیس زیاد است و معادن آن در کشور های فرانسه ... کوارتز های صخره ای و یا کوارتز های شیری معمولا به صورت رگه هایی در بین سنگ...

دریافت قیمت

دﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺪﻳﻢ دو ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ اﺻﻼح ﺳﺎزي ا

آوري ﻧﺎﻧﻮ، ﻧﺎﻧﻮذرات. ﺗ. ﺮﻛﻴﺒﺎت آﻫﻦ ﺑﺮاي ﭘﺎﻻﻳﺶ آب. ، 4(. 24. و. ) 25. و ﺧﺎك. ﻫـﺎي آﻟـﻮده. 12( ..... ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻧﻲ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧـﺎك ﻧﺸـﺎن داد. ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧـﺎك ﺷـﺎﻣﻞ. ﻛـﻮارﺗﺰ،. دوﻟ. ﻮﻣﻴـﺖ و ﮔﺌﻮﺗﻴـﺖ. ﻣﻲ.

دریافت قیمت

وبلاگ بزرگ مقالات زمین شناسی - بررسي زمين شناسي اقتصادي و كانه ...

بررسيهاي اكتشافي مقدماتي و نيمه تفصيلي طي سال هاي 74-75 انجام شده و ... گابرو تا گابروديوريت و به مقدار كمتر ميكروديوريت و رگه هاي كوارتز – فلدسپاتي كه مجموعا ... و تبلور، پالايش فشاري و متاسوماتيسم در مراحل نهائي در تشكيل مجموعه نفوذي و...

دریافت قیمت

Tashrih AMALKARD 3 .indd - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های ...

ﺷﺮﺡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺖ ﺁپ ﻫﺎﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﻠﻮﺕ ﻫﺎﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ: ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ (1393 – 1380). ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ: ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻣﻮﺭ...

دریافت قیمت

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

زئولیت، یک کانی با ارزش درکشاورزی و پالایش آلاینده های محیط زیست ..... رخداد گاهگاهی رگه های کوارتز تورمالین دار در مجموعه سنگ های دگرگونی - فوق بازی جنوب مشهد

دریافت قیمت

ippi-01-01-14-15-306

در ﺣﺎل. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ. ﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر. ﺑﺮش. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿ. ﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘﻄﯿﺮ. ﻧﻔﺖ ... ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ. ﻣﯽ .... رآﮐﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ذرات ﮐﻮارﺗﺰ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ.

دریافت قیمت

ﻮبﭼﮐﻠﻪ و ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﮏ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﺪن

ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺪن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ از رﺧﻨﻤﻮن ﻫﺎي ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ داراي ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر اﺣﺪاﺛﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه. اﺳﺖ ... ﺗﻮده ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﯿﺘﯽ و ﮔﺮاﻧﻮدﯾﻮرﯾﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر اداﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮاﻧﯿﺖ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻮده وﻫﻤﺎن ﺳﻦ.

دریافت قیمت

شیمی ... علم برتر

بلور های پیرو الکتریک اساسا در آشکارسازهای تابش فروسرخ به کار می روند. آنها را می توان ... کوارتز یک کانی سیلیکاته و از دسته تکتوسیلیکاتها با فرمول ثابت و وزن مخصوص ۶۵/۲ است. کوارتز معمولاً .... مهم ترین پالایشگاه های جهان. نویسنده: مطهره...

دریافت قیمت

ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزي ﻣﺒﺎﻧﯽ - شرکت پالایش نفت تبریز

Residence Time. ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزي ﺑﺎ. 2. ﻧﻮع ﺳﺘﻮن ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ. : )1. ﺳﺘﻮن. ﻫﺎي ﻣﻮﯾﯽ. (. Capillary Column. :) ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻣﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑـﺎز از ﺟـﻨﺲ ﻓﻠـﺰ ﯾـﺎ ﺷﯿـﺸﻪ. ﻫـﺎي ﮐـﻮارﺗﺰ.

دریافت قیمت

7 - سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین - ليست کنفرانس ها - سازمان ...

افق¬های مختلف کانه¬دار، دگرسانی و نوع کانه¬زایی رسوبی- بروندمی (SEDEX) در .... BTEX و PAHs در پساب و آب‌های سطحی مجاور پالایشگاه گاز فجر، جنوب¬شرق بوشهر ..... آنالیزهای XRD نشان می¬دهند که کوارتز، کائولینیت، ایلیت، مونت¬موریلونیت،...

دریافت قیمت

سنگ های شفابخش برای کودکان (2) - آکا

کوارتز سرخ یا «سنگ عشق و دوستی» یکی دیگر از سنگ های چند منظوره شفابخش ... رنگ آبی تیره این سنگ باعث تحریک هوشیاری و خود آگاهی و پالایش بصیرت معنوی...

دریافت قیمت

نفت شِیل - تبیان

3 سپتامبر 2016 ... نفت شِیل نفت نامتعارفی (انواعی از منابع نفتی که با روش های ... نفت، پالایش نفت خام، تشکیل نفت خام، تله های نفتی و تمایزهای بین ... قسمت عمده این سنگ ها از دانه های ریز کوارتز که دارای ابعاد سیلت می باشد، تشکیل شده است.

دریافت قیمت

فاز ها و اشکال سیلیس - Packman Company - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 ... شیشه سیلیسی و یا شیشه کوارتز فاز دیگر سیلیس آزاد است. به طور کلی سیلیس آزاد دارای فاز های کوارتز، تریدیمیت، کریستوبالیت و شیشه...

دریافت قیمت

[متریال] چه مصالحی برای صفحه ی روی پیشخوان کابینت مناسب هستند ...

شاید لمینیت مقاومتی کمتر از کوارتز و سنگ داشته باشد، اما لمینیت های جدید بسیار مقاومتر از گذشته شده اند و نباید بر اساس شنیده های قدیمی آن ها را...

دریافت قیمت

شیمی ... علم برتر

بلور های پیرو الکتریک اساسا در آشکارسازهای تابش فروسرخ به کار می روند. آنها را می توان ... کوارتز یک کانی سیلیکاته و از دسته تکتوسیلیکاتها با فرمول ثابت و وزن مخصوص ۶۵/۲ است. کوارتز معمولاً .... مهم ترین پالایشگاه های جهان. نویسنده: مطهره...

دریافت قیمت

صنعت و معدن :: استانداری کردستان

توانمندی های اقتصادی استان كردستان در زمینه های صنعت و معدن ..... خودرو و لوازم خانگی; طرح ایجاد مجتمع پالایشگاه گرانول های پلی اتیلین ، پلی پروپیلن و پی وی سی ... عناصر ساختمانی : كوارتز ، فلد سپار ، میكا ، دولومیت ، فلورین ، بریل ، نمك آبی

دریافت قیمت

مشخصات فنی سنگ مصنوعی صدر استون - دستاوردهای علمی و تحقیقاتی

از مهمترین مزایای این بتن های هوشمند، که دارای خاصیت خود تمیزشوندگی و .... پالایش آلودگی های محیطی و تبدیل مواد مضر به غیر مضر توسط سنگهای مصنوعی صدر استون...

دریافت قیمت

اصل مقاله (354 K)

ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻻﻳﺶ. ﻛﻨﻨﺪﻩ. ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ. ﻫـ. ﺎﻱ. ﭘﺎﻻﻳﺶ. ﻛﻨﻨﺪﻩ. ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺬﻑ ﻣﻲ ..... ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺍﺭﺗﺰ. ۴۱(. ﺩﺭﺻﺪ. ) ، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺕ. ﻫﺎﻱ. ﺁﺑﺪﺍﺭ ﺳـﺪﻳﻢ، ﻛﻠـﺴﻴﻢ،. ﻣﻨﻴﺰﻳـﻮﻡ ﻭ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮﻡ. /۵(. ۳۵. ﺩﺭﺻـﺪ. ).

دریافت قیمت

اثر اصلاح اسیدی و حرارتی بر مشخصه های دیاتومیت طبیعی ایران

نتایج، نشان داد که نمونه های دیاتومیت از کریستوبالیت، کوارتز و فلدسپار ... پالایش دیاتومیت با سولفوریک اسید و سپس قرار گرفتن در دمای °C 550 منجر به...

دریافت قیمت

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات یازدهمین ...

بررسی کوپلینگ حرارتی بین واحد تقطیر و واحد کک تأخیری پالایشگاههای نفت به .... پایش گاز دی اکسید گوگرد با استفاده از کوارتز کریستال نانوبالانس(QCN)...

دریافت قیمت

– ﮋﮔﻲ ن ي آزﻣﻮن ﻫﺎي روش ﻫﺎ و وﻳﮋ ﻗﻨﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗ - سازمان ملی استاندارد

ﻫﺎي r – Speci. ICS: 67.0. ﻮري اﺳﻼﻣﻲ. Republic. ارد وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ and Indust. ﮋﮔﻲ. ﻫﺎ و fications. 80.20; 01. ﺟﻤﻬﻮ ..... ﭘﺲ از ﭘﺎﻻﻳﺶ، ﺷﻜﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﻪ روش ﭘﻼرﻳﻤﺘﺮي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد . 7-2 -2-2 .... آب و ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻮارﺗﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻣﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻮارﺗﺰ و ﭘﻼرﻳﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . 7-2-2-5-6.

دریافت قیمت

ﺎﻩ ﮐﻠﺰﺍ ﻴ ﺑﻪ ﮔ ﮐﺎﺩﻣﻴﻢ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻱ ﺮﻴ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔ ﻲ ﻌﻴ ﻃﺒ ﻲ - مجله علوم و فنون کشاورزی و ...

ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﺎﮎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﮔ. ﻴﺎﻫﺎﻥ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﺳﻂ ... ﻭ ﺷﻦ ﮐﻮﺍﺭﺗﺰ. ﻱ. (. ﺷﺎﻫﺪ. ) ﺧﺎﻟﺺ ﺭ. ﻳ. ﺨﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑـﺮﺍ. ﻱ. ﺁﻟـﻮﺩﻩ. ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﮎ ﺑﺎ. ﮐﺎﺩﻣﻴﻢ. ﺍﺯ ﻧﻤﮏ ﮐﻠﺮ. ﺪﻳ. ﮐﺎﺩﻣﻴﻢ. ﺑﺎ ﻏﻠﻈ. ﺖ. ﻫﺎ. ﻱ ..... ﮔﺮﻡ ﺭﺱ ﭘﺎﻟﻴﮕﻮﺭﺳﮑﻴﺖ ﺑـﺮﺍﻱ ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻓﺎﺿـﻼﺏ ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭ ﺭﻭﺩ،. ﮐﺎﺩﻣﻴﻢ. ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ...

دریافت قیمت

IPS-E-TP-350(1) - استانداردهاي نفت وگاز

ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ، واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و. ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل و ... ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و واﺑﺴﺘﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ. ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ...... ﻛﻮارﺗﺰ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺨﺺ. " ASTM-C-618.

دریافت قیمت

مشاهده مقاله | معرفی روش‌های سونوشیمیایی (فراصوت) برای سنتز نانومواد

یکی از روش های موثر که در سالهای اخیر برای سنتز مواد نانو ساختار مورد توجه قرار گرفته است، سونوشیمی (Sonochemistry) یا استفاده از امواج فراصوت (Ultrasound)...

دریافت قیمت

Removal of Nitrite and Nitrate from Recirculation Aquaculture - Sid

ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍﺯ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺁﺑﺰﻳـﺎﻥ. ﺩﺭ،. ﺣﺬﻑ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻻﻳﺸ. ﻲ ..... ﻫﺎﻱ ﮐﻮﺍﺭﺗﺰ. (. ۴۱. ﺩﺭﺻﺪ. ،). ﺳﻴﻠﻴﮑﺎﺕ. ﻫـﺎﻱ ﺁﺑـﺪﺍﺭ ﺳـﺪﻳﻢ، ﮐﻠـﺴﻴﻢ، ﻣﻨ. ﻴـ. ﺰﻳﻢ ﻭ ﺁﻟﻮﻣ. ﻴ. ﻨﻴـﻮﻡ. /۵(. ۳۵.

دریافت قیمت

پایان نامه ها ی کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده ...

نقش کوارتز در فرآیند پخت سیمان خطوط 1 و 2 مجتمع سیمان آبیک. منصور خادم حسینی ...... اسفند 1386. 454. جداسازی آب از پساب های پالایشگاهی به روش تقطیر غشایی.

دریافت قیمت

اموزش پیشرفته ضد انفجار - وب سایت رسمی ضد انفجار

22 ژوئن 2014 ... (توجه شود که از سال 1997 به بعد استانداردهای IEC با شماره های پنج رقمی ..... اکثر ترکیبات و موادی که در پالایشگاههای نفت موجود می باشند، جزو ...... به همین دلیل علامت مشخصه اینگونه تجهیزات حرف q از کلمه QUARTZ برداشته شده است.

دریافت قیمت

سیلیس | سیلیسیم دی اکسید| Silica | کیمیا پارس شیایانکار

نام های دیگر : سیلیسیم دی اکسید | دی اکسید سیلیسیم | سیلیکا | اکسید سیلیسیم | کوارتز | ماسه. بسته بندی : کیسه 50 کیلو گرمی، 1 تنی ، 1.5 تنی و فله ای.

دریافت قیمت

سنگ مصنوعی و تکنولوژی ساخت آن (سیستم سمنت پلاست)

گرچه مواد اولیه تولید سنگ های مصنوعی از اجزای سنگ های طبیعی تهیه می شود ولی امکان ... آگرگات های سنگ طبیعی است مانند مرمر، گرانیت، کوارتز، پروفیری، دیوریت،...

دریافت قیمت