غلظت ازت در گیاه

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و غلظت آلکالوییدهای ...

پروانش با داشتن دو مادۀ ارزشمند به نامهای وینبلاستین و وینکریستین در برگها با اثر آنتی نیوپلازی (ضد تومور) از گیاهان مهم دارویی به شمار می رود. با توجه به ارزش...

دریافت قیمت

مقاله تعیین حد بحرانی غلظت عناصر غذایی ازت، فسفر، پتاسیم و ...

مقاله تعیین حد بحرانی غلظت عناصر غذایی ازت، فسفر، پتاسیم و منیزیم در برگ ... بعد از تجزیه نمونههای گیاه رابطه بین غلظت هر عنصر در برگ و میزان عملکرد خیار...

دریافت قیمت

: عناصر تشکیل دهنده گیاهان

مواد غذایی گیاهی به تمام عناصری اطلاق می‌شود که برای رشد و تکامل طبیعی گیاهان ... دارای غلظت زیادی از یون سدیم و کلر و نیز پتاسیم ، فسفات و کلسیم هستند. ... ازت ، فسفر ، گوگرد ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم ، آهن از عناصر پر نیاز محسوب می‌شوند.

دریافت قیمت

و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮ

144. ﮔﻴﺎه ﭘﺮورش داده ﺷﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴـﺎزدﻫﻲ، ﻳﻜـﻲ از. ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ از ﮔﻠﺪان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻏ. ﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺮگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ، ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘـﺮوژن و ﮔـﻮﮔﺮد در ﺳـﻮخ اﻧـﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.

دریافت قیمت

اعمال پتاسيم در گياه - باغباني علمي

پتاسيم متابوليسم ازت را در گيـاه مسـاعـد مي كند. ... افزايش وزن و اندازة ميــوه مي شود، و وقتي غلظت پتاسيــم قبـل از تيمار بيش از 1% باشد، هيــچ اثري ملاحظه نخواهد شد.

دریافت قیمت

اصل مقاله (212 K) - دانشگاه تبریز

دﺳﺖ آﻣﺪه، وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮد زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺘﺮوﮐ. ﺴﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿـﻪ ﮐﻮدﻫـﺎي زﯾﺴـﺘﯽ از ﻧﻈـﺮ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﮔﯿـﺎه. ﻣﻄﻠﻮب. ﺗﺮ ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ رﯾﺸﻪ داراي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ. ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﻫﺎي...

دریافت قیمت

نقش ماده آلی و فسفر بر رشد و ترکیب شیمیایی گیاه.pdf

ﭘﺎرﺳﺎ و واﻻس. (Parsa and Wallace, 1979). ﻃﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ. 5/1. درﺻﺪ ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ. ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎك آﻫﮑﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎده ﺧﺸﮏ، ﺟﺬب ﮐﻞ و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ، آﻫﻦ و روي در ﮔﯿﺎه.

دریافت قیمت

Effects of chloride and sulfate onions and role of nitrogen on the ...

ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮﺭﻱ ﺧﺎﻙ، ﮔﺮﻣﺎ، ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﺎﻙ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺭﺷﺪ ﮔﻴﺎﻩ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺘﺮﻭژﻥ .... ﻏﻠﻈﺖ ﺯﻳﺎﺩ. ﻳﻮﻥ ﺳــﻮﻟﻔﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ ﮔﻴﺎﻩ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﻠﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ(38). Bernstein ﻭ 19)...

دریافت قیمت

اثر فسفر و ماده آلی بر روابط فسفر خاک- گیاه در اسفناج

ﻣﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻧﻴﺎﺯ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺷﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ. ﺑـﻮﺩ . ﻣﻴـﺰﺍﻥ. ﺟﺬﺏ ﻓﺴﻔﺮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﮔﻴﺎﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺎﻙ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﺁﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ.

دریافت قیمت

و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮ

144. ﮔﻴﺎه ﭘﺮورش داده ﺷﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴـﺎزدﻫﻲ، ﻳﻜـﻲ از. ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ از ﮔﻠﺪان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻏ. ﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺮگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ، ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘـﺮوژن و ﮔـﻮﮔﺮد در ﺳـﻮخ اﻧـﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.

دریافت قیمت

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌ - SID

ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺳـﻮﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﺳـﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﻮﻳﺎ .... ﺟﺪﻭﻝ۱- ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺴﻔﺮ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺩﺭ ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺪﺍﻧﻲ(ﮔﻴﺎﻩ ﻛﺎﻣﻞ ). MSﺟﺪﻭﻝ۲- ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ...

دریافت قیمت

نخل مرداب بامبو و مقایسه حذف فسفر درگیاه نی،

حتی. آن. ماده. مورد. نظر. را. حذف. یا. بازیابی. یا. به. عنوان. منبع. انرژي. استفاده. كرد . در. این. پژوهش. از. سه. گياه. نی،. بامبو. و. نخل. مرداب. براي. حذف. فسفر. در. غلظت. هاي.

دریافت قیمت

: عناصر تشکیل دهنده گیاهان

مواد غذایی گیاهی به تمام عناصری اطلاق می‌شود که برای رشد و تکامل طبیعی گیاهان ... دارای غلظت زیادی از یون سدیم و کلر و نیز پتاسیم ، فسفات و کلسیم هستند. ... ازت ، فسفر ، گوگرد ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم ، آهن از عناصر پر نیاز محسوب می‌شوند.

دریافت قیمت

اثر بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر کیفیت و غلظت ...

منگنز، روی، آهن، مس و بور موثر است و در بین بقایای گیاهی بیشترین غلظت عناصر پرمصرف و کم ... به طوری که پایين بودن غلظت عناصر معدنی نظير گوگرد، کلسيم،.

دریافت قیمت

اوره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در کاربردهای عمومی، اوره دارای بالاترین مقدار ازت در میان تمامی کودهای جامد نیتروژنی ... موجود در خاک به نیترات اکسیده می‌شود، و در نتیجه می‌تواند توسط گیاه جذب گردد. ... به دلیل آن که غلظت نیتروژن (ازت) در اوره بالاست، دستیابی به میزان گستردن و...

دریافت قیمت

The effects of Nitrogen and Phosphor on some physico-chemical ...

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺮگ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ..... ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮔﯿﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ . وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ...

دریافت قیمت

اعمال پتاسيم در گياه - باغباني علمي

پتاسيم متابوليسم ازت را در گيـاه مسـاعـد مي كند. ... افزايش وزن و اندازة ميــوه مي شود، و وقتي غلظت پتاسيــم قبـل از تيمار بيش از 1% باشد، هيــچ اثري ملاحظه نخواهد شد.

دریافت قیمت

اثر فسفر و ماده آلی بر روابط فسفر خاک- گیاه در اسفناج

ﻣﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻧﻴﺎﺯ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺷﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ. ﺑـﻮﺩ . ﻣﻴـﺰﺍﻥ. ﺟﺬﺏ ﻓﺴﻔﺮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﮔﻴﺎﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺎﻙ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﺁﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ.

دریافت قیمت

Effects of chloride and sulfate onions and role of nitrogen on the ...

ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮﺭﻱ ﺧﺎﻙ، ﮔﺮﻣﺎ، ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﺎﻙ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺭﺷﺪ ﮔﻴﺎﻩ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺘﺮﻭژﻥ .... ﻏﻠﻈﺖ ﺯﻳﺎﺩ. ﻳﻮﻥ ﺳــﻮﻟﻔﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ ﮔﻴﺎﻩ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﻠﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ(38). Bernstein ﻭ 19)...

دریافت قیمت

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌ - SID

ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺳـﻮﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﺳـﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﻮﻳﺎ .... ﺟﺪﻭﻝ۱- ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺴﻔﺮ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺩﺭ ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺪﺍﻧﻲ(ﮔﻴﺎﻩ ﻛﺎﻣﻞ ). MSﺟﺪﻭﻝ۲- ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ...

دریافت قیمت

ارزیابی قابلیت استفاده فسفر برای گیاه در برخی از خاکهای آهکی ...

ارزیابی قابلیت استفاده فسفر برای گیاه در برخی از خاکهای آهکی استان اصفهان با ... شاخص های شدت و کمیت همبستگی بالایی با غلظت فسفر در گیاه 5 هفته پس از...

دریافت قیمت

پرمصرف عناصر برخی پتاسیم و کود دامی بر عملکرد و غلظت کاربرد ...

قابل دسترس گیاه و فاکتور فرعی شامل پتاسیم در سه سطح. ،5. 855. و. 055. کیلوگرم ... میزان عملکرد دانه و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و. پتاسیم در برگ و دانه در...

دریافت قیمت

خاک های ایران - تغذیه گیاه (ازت)

ازت در رسیدگی میوه مؤثر است و چنانچه غلظت آن در گیاه بیش از حد مطلوب باشد باعث رسیدگی بیش از حد میوه ‌ها شده و از عمر انباری آنها می‌كاهد. دادن كود حیوانی كه با ازت...

دریافت قیمت

خاک های ایران - تغذیه گیاه (ازت)

ازت در رسیدگی میوه مؤثر است و چنانچه غلظت آن در گیاه بیش از حد مطلوب باشد باعث رسیدگی بیش از حد میوه ‌ها شده و از عمر انباری آنها می‌كاهد. دادن كود حیوانی كه با ازت...

دریافت قیمت

ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺭﻭﻱ ﻭ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻭ ﻛﻞ ﺟﺬ

ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ، ﺭﻭﻱ، ﺁﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻭ ﻣﺲ ﺩﺭ ﺑﺮﮒ ﭘﺮﭼﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻛﻞ. ﺟﺬﺏ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ... ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ . ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮﺩ ﺭﻭﻱ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ. ﻫﺎﻱ ﺁﻫﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ. ﻛﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ. ﺑﻲ.

دریافت قیمت

The effects of Nitrogen and Phosphor on some physico-chemical ...

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺮگ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ..... ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮔﯿﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ . وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ...

دریافت قیمت

کمبود عناصر

ﺖ هـﺎي آـﻢ و ﻏﻠﻈـﺖ هـﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪﻩ. هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﻮﺗﻪ هﺎﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ هﻤـﺮاﻩ ﺑـﺎ ﺗﻮﻗـﻒ رﺷـﺪ ﻣـﻲ. ﮔﺮدد . اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻲ ﺣﺪ ازت ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد . اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﻳﻢ...

دریافت قیمت

ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺭﻭﻱ ﻭ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻭ ﻛﻞ ﺟﺬ

ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ، ﺭﻭﻱ، ﺁﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻭ ﻣﺲ ﺩﺭ ﺑﺮﮒ ﭘﺮﭼﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻛﻞ. ﺟﺬﺏ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ... ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ . ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮﺩ ﺭﻭﻱ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ. ﻫﺎﻱ ﺁﻫﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ. ﻛﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ. ﺑﻲ.

دریافت قیمت

اثر مقادير مختلف نيتروژن بر روي کميت و کيفيت تـربچه

به منظور بررسی تاثير مقادير مختلف نيتروژن برروی كميت و كيفيت گياه تربچه آزمايشی در اسفند ماه 1387 ... هكتار( بر روی رشد، عملكرد و ميزان غلظت عناصر درگياه.

دریافت قیمت

ﻧﻘﺶ ﮔﯿﺎه آﺑﺰي ﻟﻮﯾﯽ در ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ از ﭘﺴﺎب ﺷﻬﺮي و

ﺛﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪون ﮔﯿﺎه در. ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ ﺑﻮد . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﭘﺴﺎب ﺷﻬﺮي،. ﻓﺴﻔﺮ،. ﮔﯿﺎه. آﺑﺰي ﻟﻮﯾﯽ،. ﻧﯿﺘﺮوژن. *. ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ. : [email protected]

دریافت قیمت

اثر بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر کیفیت و غلظت ...

منگنز، روی، آهن، مس و بور موثر است و در بین بقایای گیاهی بیشترین غلظت عناصر پرمصرف و کم ... به طوری که پایين بودن غلظت عناصر معدنی نظير گوگرد، کلسيم،.

دریافت قیمت