برآورد خرد کردن صاحب کارخانه و هزینه های عملیاتی

هزینه فرصت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این صورت فرض کنید که هزینه‌های شما اعم از هزینهٔ رفت‌وآمد و خرید کتابها و… معادل با ... شما همچنین باید هزینهٔ فرصتِ مدت زمانی را که صرف مطالعه کردن و رفتن به کلاس درس کرده‌اید، در نظر بگیرید. ... شخصی را در نظر بگیرید که صاحب یک رستوران می‌باشد. .... Microfoundations of macroeconomics · اقتصاد مدیریت · تحقیق در عملیات...

دریافت قیمت

Survey on the Rate of Losses and Wastes in Oil Seeds ... - Sid

12 فوریه 2010 ... ﻫﺎي ﻓﺮآوري و ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت و زاﺋﺪات را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮآوري داﻧﻪ. ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺑﺮآورد ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روﻏﻦ. ﻛﺸﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، .... درﺻﺪي ﻫﺰﻳـﻨـﻪ ﺗـﻮﻟـﻴـﺪ. داﻧﻪ. ً. ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺷﺪ، .... ﺧﺮد ﻛﺮدن و ﭘﺨﺘﻦ. ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻴﺰ ..... ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت. ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ...

دریافت قیمت

سامانه اقتصادی - سفارت جمهوری اسلامی ایران - کانبرا - وزارت امور خارجه

در بین ایالت های هند ایالت کرالا با 9/93% بالاترین و ایالت بیهار با 08/63% ..... شرکت خصوصي نبايد سهام خود را به هر کسي بفروشد و نبايد از مردم براي خريد سهام ... وزارت امور تعاون براي پر کردن فرم الکترونيکي براي پرداخت هزينه ها به صورت .... حدود 53/278994 کرور روپيه معادل تقريبي 42 ميليارد دلار در مي 2015 براورد شده است.

دریافت قیمت

قانون ماليات - Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and ...

ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون نمي باشند. ... كه به موجب قوانين خاص تشكيل شده اند مشروط بر اين كه بر درآمد و هزينه هاي موسسات و ..... ماده 23 - خريد و يا انتقال ملك يا كارخانه يا سهام با نام يا سهم الشركه ، به نام اولاد و ..... جزو هزينه هاي شغلي در محاسبه ماليات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دريافتي كسر خواهد شد.

دریافت قیمت

مراحل ترخیص کالا - گمرک

اظهار كننده موظف است اسناد لازم را از قبيل سياهه خريد، گواهي مبدأ، اسناد بانكي و ساير ... با عملياتي شدن اين سيستم در بخش صادرات از تاريخ (17/10/76) و متعاقب آن در بخش ... پس از ورود اطلاعات وهمچنين ورود هزينه هاي متعلقه به كالا، كاربراظهار نامه موجود در ... پس از پايان مراحل مذكور،اظهار نامه چاپ و به ضميمه اظهار نامه دستي به صاحب كالا يا...

دریافت قیمت

122.pdf4.16 - شرکت ملی گاز ایران

شرکت های حاضر در کنگره جهانی گاز و نمایشگاه جانبی آن با مدیر عامل شرکت ملی گاز ... مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، درباره تعرفه جدید قیمت گاز گفت: نرخ ... معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران در جلسه تولید مجتمع گاز پارس جنوبی ... ظرفیت بی نظیر تولید گاز داشته باشیم و همزمان با توسعه، برای پیدا کردن ...... ریال برآورد می شود.

دریافت قیمت

مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود ... - دانشگاه خوارزمی

آن،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﻣﺨـﺰن در ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ. آن، ﭼ ... ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺟﻬـﺖ ﺟـﺬب اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و اﻧﺘﻘـﺎل رﯾﺴـﮏ. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﺗﺨـﺎذ ﻣـﯽ ... ﻧﻈﺮ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اي، اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ روز ﺑـﺎزار. اﯾﺠﺎدﮔﺮدد. ... اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺳﯿﺪن ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد(ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ. اﺳــﺘﻤﺮار)، ... (دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺮد) ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

دریافت قیمت

آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب

كليه عمليات مربوط به بھره برداری از تأسيسات و تجھيزات مرتبط با استحصا .... به انشعابھاﯾی اطالق می شود كه برای بكار انداختن و بھره برداری از صناﯾع، كارخانه ..... و ﯾا در درست كار كردن آنھا دخالت شود و ﯾا از انشعاب آب و فاضالب به صورت ..... کليه شرکت ھا موظفند ظرفيت قراردادي مشترکين غيرخانگي را با توجه به موارد زير برآورد و به.

دریافت قیمت

دوره هاي آموزش الكترونيكي سازمان صنايع كوچك

دسته بندی و برآورد هزینه های تولید (شامل هزینه مواد اولیه، حقوق پرسنل، نگهداری و .... نهادينه كردن خلاقيت و نوآوري در سازمان; فصل اول: تعاريف ..... حاضر در واحد های صنعتی کوچک و کارخانجات تولیدی در مجاورت آن از همه خطراتی که ..... ورود به صفحه خرید کد ... از ثبت نام در این دوره از طریق سایت، نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نموده و در...

دریافت قیمت

آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب

كليه عمليات مربوط به بھره برداری از تأسيسات و تجھيزات مرتبط با استحصا .... به انشعابھاﯾی اطالق می شود كه برای بكار انداختن و بھره برداری از صناﯾع، كارخانه ..... و ﯾا در درست كار كردن آنھا دخالت شود و ﯾا از انشعاب آب و فاضالب به صورت ..... کليه شرکت ھا موظفند ظرفيت قراردادي مشترکين غيرخانگي را با توجه به موارد زير برآورد و به.

دریافت قیمت

هزینه فرصت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این صورت فرض کنید که هزینه‌های شما اعم از هزینهٔ رفت‌وآمد و خرید کتابها و… معادل با ... شما همچنین باید هزینهٔ فرصتِ مدت زمانی را که صرف مطالعه کردن و رفتن به کلاس درس کرده‌اید، در نظر بگیرید. ... شخصی را در نظر بگیرید که صاحب یک رستوران می‌باشد. .... Microfoundations of macroeconomics · اقتصاد مدیریت · تحقیق در عملیات...

دریافت قیمت

اصل مقاله (247 K)

ﺗﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ. 1388. -. 1385 ... ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ از رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و درﺻﺪ اﻋﻀﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه) ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ. درﺻﺪ. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ... ﺧﺮد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺮاي اﻧﺪازه .... ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي. ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ..... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي راﺑﻄﻪ (. )1. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ..... ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺛﺮوت.

دریافت قیمت

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 55 – اعتباري كه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور .... تبصره 1- حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي .... و تابع ( قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي ... معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .

دریافت قیمت

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 55 – اعتباري كه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور .... تبصره 1- حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي .... و تابع ( قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي ... معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .

دریافت قیمت

قانون ماليات - Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and ...

ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون نمي باشند. ... كه به موجب قوانين خاص تشكيل شده اند مشروط بر اين كه بر درآمد و هزينه هاي موسسات و ..... ماده 23 - خريد و يا انتقال ملك يا كارخانه يا سهام با نام يا سهم الشركه ، به نام اولاد و ..... جزو هزينه هاي شغلي در محاسبه ماليات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دريافتي كسر خواهد شد.

دریافت قیمت

اصول حسابداري 1

مرحله خلاصه كردن عبارتست از تركيب و تنظيم نتيجة حسابهاي دفتر كل به نحوي كه .... يكي از جديد ترين رشته هاي حسابداري است كه جهت اندازه گيري هزينه ها و فايده هاي ... توسعه آتي كارخانه ، سپرده مزاياي پايان خدمت ، وام به كاركنان ، پول براي خريد ...... هاي فروش بوده و در صورت سود و زيان و براي محاسبة سود ويژة عملياتي برآورد مي گردد.

دریافت قیمت

شرکت توزیع برق استان اصفهان > صفحه اصلی

... کاهش مصرف برق قدردان نعمت های الهی باشیم. ... جلسه فرماندهان بسیج شرکت توزیع برق استان اصفهان با حضور مدیر عامل شرکت برگزار شد. تقدیر باشگاه ذوب آهن...

دریافت قیمت

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت

ﻗﺴﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻻﻟﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ. اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری ... ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ. و. ﻓﺮوش. و. ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ. و). ﺑﻄﻮ. ر. ﮐﻠﯽ ﺟﻤﯿـﻊ واردات. و. ﺻـﺎدرات ﺗﺠـﺎرﺗﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻫ. ﺮ. اﺳـﻢ. و ... رﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ د. ﺮﻓﺘ. ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻀﺎ. دوء. و. ﻃﺮف ﻗﯿﻄﺎن را ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺳﺮﺑﯽ ﮐﻪ وزا. ر. ت ﻋﺪﻟﯿـﻪ ﺑـﺮای ﻣﻘـﺼﻮد .... ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ا. ز. آن ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ د. ر. ﮐﻠﯿﻪ اوراق. و. اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ. و. آﮔﻬﯽ. ﻫـﺎی ﺷـﺮﮐﺖ. ﺑﻄﻮ. ر. روﺷﻦ. و .... ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌ.

دریافت قیمت

قانون تعاوني نمودن توليد و اساسنامه شركتهاي تعاوني توليد.pdf

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﻖ ﻗﺒﻞ از اﺻـﻼﺣﺎت ارﺿـﯽ اﺿـﺎﻓﻪ. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ... ﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه درﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﻫـﺎ و ﺗﻌـﺎوﻧﯽ ﻣـﺸﺎع ، ﻣـﺸﮑﻞ ﺧـﺮد. ﺷﺪن و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ..... ﺗﻌــﺎوﻧﯽ ﮐــﺮدن ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼــﻪ ﺷــﺪن اراﺿــﯽ اﻧﺠــﺎم ﭘﺬﯾﺮﻧــﺪ. ﺑﺸﺮح زﯾﺮ. : اﻟﻒ ... ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاي ﺑـﺮآورد ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط و. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺤﻮه...

دریافت قیمت

مدیریت مالی 2 – جزوه اول - دانشگاه پیام نور واحد دهق

وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، اوراق ﺑﻬﺎدار ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﺣﺴﺎب ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎ .2. ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ... ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ .15. ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ. : = ﺳﻮدﺧﺎﻟﺺ. درآﻣﺪﻫﺎي. ﻧﻘﺪي. ﺳﺎﻻﻧﻪ. −. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻧﻘﺪي. 1) − ( ) −.

دریافت قیمت

مدیریت مالی 2 – جزوه اول - دانشگاه پیام نور واحد دهق

وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، اوراق ﺑﻬﺎدار ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﺣﺴﺎب ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎ .2. ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ... ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ .15. ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ. : = ﺳﻮدﺧﺎﻟﺺ. درآﻣﺪﻫﺎي. ﻧﻘﺪي. ﺳﺎﻻﻧﻪ. −. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻧﻘﺪي. 1) − ( ) −.

دریافت قیمت

جلد سوم از سری کتاب های عملیات استراتژیک شرکت توزیع نیروی ...

جمشید دیانتی مدیر پروژه: حسن شاکری ناظر ... هاي عملي ............................... بررسي چگونگي اثرات طرح هدفمند کردن يارانه ها در صنعت برق و تحليل آن بر الگوي مصرف برق...... ارزيابي روش هاي مختلف قيمت دهي خريد و فروش از ديدگاه خرده فروش. ...... 1- برآورد ميزان بودجه کل مورد نياز در هر سال مالي و پيش بيني نياز آينده. 2- تدوين نظام نامه...

دریافت قیمت

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت

ﻗﺴﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻻﻟﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ. اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری ... ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ. و. ﻓﺮوش. و. ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ. و). ﺑﻄﻮ. ر. ﮐﻠﯽ ﺟﻤﯿـﻊ واردات. و. ﺻـﺎدرات ﺗﺠـﺎرﺗﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻫ. ﺮ. اﺳـﻢ. و ... رﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ د. ﺮﻓﺘ. ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻀﺎ. دوء. و. ﻃﺮف ﻗﯿﻄﺎن را ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺳﺮﺑﯽ ﮐﻪ وزا. ر. ت ﻋﺪﻟﯿـﻪ ﺑـﺮای ﻣﻘـﺼﻮد .... ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ا. ز. آن ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ د. ر. ﮐﻠﯿﻪ اوراق. و. اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ. و. آﮔﻬﯽ. ﻫـﺎی ﺷـﺮﮐﺖ. ﺑﻄﻮ. ر. روﺷﻦ. و .... ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌ.

دریافت قیمت

پرتال اداره کل پست بوشهر - شرکت پست

پست خرید ... این سرویس سریعترین سرویس پستی کشور می باشد که عملیات پستی آن از لحظه قبول تا ... مسیر مرسوله را می توان از طریق سایت شرکت پست به آدرس WWW. ... بدین منظور هزینه ای جدا از سایر هزینه های پستی به اینگونه مرسولات تعلق .... يا با وارد كردن شماره صندوق مـورد نـظربـراي مـشترك آنها پيام بگذارند متقاضيان اين...

دریافت قیمت

سامانه اقتصادی - سفارت جمهوری اسلامی ایران - کانبرا - وزارت امور خارجه

در بین ایالت های هند ایالت کرالا با 9/93% بالاترین و ایالت بیهار با 08/63% ..... شرکت خصوصي نبايد سهام خود را به هر کسي بفروشد و نبايد از مردم براي خريد سهام ... وزارت امور تعاون براي پر کردن فرم الکترونيکي براي پرداخت هزينه ها به صورت .... حدود 53/278994 کرور روپيه معادل تقريبي 42 ميليارد دلار در مي 2015 براورد شده است.

دریافت قیمت

مراحل ترخیص کالا - گمرک

اظهار كننده موظف است اسناد لازم را از قبيل سياهه خريد، گواهي مبدأ، اسناد بانكي و ساير ... با عملياتي شدن اين سيستم در بخش صادرات از تاريخ (17/10/76) و متعاقب آن در بخش ... پس از ورود اطلاعات وهمچنين ورود هزينه هاي متعلقه به كالا، كاربراظهار نامه موجود در ... پس از پايان مراحل مذكور،اظهار نامه چاپ و به ضميمه اظهار نامه دستي به صاحب كالا يا...

دریافت قیمت

واژگان فارسی به انگلیسی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی -

اخراج کردن. Stoner Keeping. اداره امور انبار. Commercial Department ... Surplus Value. ارزش افزوده. Purchase Value. ارزش خرید. Total Value. ارزش کل. Value. ارزش کل ... بازرس کارخانه ... Over-Estimate. برآورد زیاد. Estimate. برآورد کردن. Under Estimate. برآورد کم ... بهای تمام شده، هزینه واقعی ..... سیستم ‌های پردازش عملیات (رویدادها).

دریافت قیمت

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﺳﺒﺰي ﺧﺸﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮ - شرکت شهرکهای ...

وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﮐﺪﺑﺎﻧﻮ ﺑﺮاي ﻃﺒﺦ ﻏﺬا زﻣﺎن ... از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻤﻊ آوري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ .... ﺗﻘﺎﺿﺎي. ﮔﺴﺘﺮده. داﺧﻠﯽ. ﺑﺮاي. اﻧﻮاع. ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت،. ﺧﺼﻮﺻﺎ. ﻧﺤﻮه. ﻋﺮﺿﻪ. آﻧﻬﺎ. درﻣﺮاﮐﺰ. ﺧﺮﯾﺪ. ﺑﺰرگ. و. ﺳﻮﭘﺮ ... ﺳﺎل در دﺳﺘﺮس داﺷﺖ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر دراﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن، اﻧﻮاع ﺳﺒﺰي و ﻣﯿﻮه را درﻓﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﺳﺎل.

دریافت قیمت

اصول حسابداري 1

مرحله خلاصه كردن عبارتست از تركيب و تنظيم نتيجة حسابهاي دفتر كل به نحوي كه .... يكي از جديد ترين رشته هاي حسابداري است كه جهت اندازه گيري هزينه ها و فايده هاي ... توسعه آتي كارخانه ، سپرده مزاياي پايان خدمت ، وام به كاركنان ، پول براي خريد ...... هاي فروش بوده و در صورت سود و زيان و براي محاسبة سود ويژة عملياتي برآورد مي گردد.

دریافت قیمت

واژگان فارسی به انگلیسی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی -

اخراج کردن. Stoner Keeping. اداره امور انبار. Commercial Department ... Surplus Value. ارزش افزوده. Purchase Value. ارزش خرید. Total Value. ارزش کل. Value. ارزش کل ... بازرس کارخانه ... Over-Estimate. برآورد زیاد. Estimate. برآورد کردن. Under Estimate. برآورد کم ... بهای تمام شده، هزینه واقعی ..... سیستم ‌های پردازش عملیات (رویدادها).

دریافت قیمت